Krzysztof Gaj, Anna Górska, Karol Górski                                                                                      ul. Cietrzewia 8, 02-492 Warszawa

© ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z  o.o.                                                          http://www.enigma.com.pl

 

Francuskie tłumaczenia przygotował p. Nicolas Courtois.

 

 

Słowniczek terminów związanych z kryptologią i ochroną informacji

angielsko - francusko - polski

 

10 listopada 2003 roku

 

Legenda:

N - określenie występuje w Polskich Normach dotyczących ochrony informacji

A - określenie powszechnie używane i akceptowane

R - określenie rzadkie (nieakceptowane)

O - określenie obce (używane w języku polskim)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Akronimy

 

English

Français

Polski

Uwagi

 

-- A --

abuse

 

nadużycie (N)

 

access control

contrôle d'accès

kontrola dostępu (N)

PN-ISO 7498-2

accountability

 

rozliczalność (N)

PN-I-02000

acquirer

acheteur, acquéreur

nabywca (N)

 

adaptive attack

attaque dynamique, attaque adaptative

atak adaptacyjny

 

adversary

adversaire

oponent,

przeciwnik

 

affine function

 

funkcja afiniczna

 

application programming interface (API)

"API"

API (O),

interfejs oprogramowania (R)

 

assurance

 

uzasadnienie zaufania (N)

PN-ISO/IEC 15408

asymmetric cryptography

cryptographie asymétrique

kryptografia asymetryczna (N)

PN-I-02000

patrz również „public key cryptography”

attack

attaque

atak (N)

PN-I-02000

attribute certificate

 

certyfikat uprawniający

 

audit

audit

audyt (N)

PN-I-02000

authentication

authentification

uwierzytelnienie (N),

autentyzacja (R),

autentykacja (R)

PN-ISO/IEC 9798

authentication initiator

 

inicjator uwierzytelnienia (N)

PN-I-02000

authentication responder

 

 

 

authorization

autorisation

uprawnianie (N), autoryzowanie (A), autoryzacja (N)

 

 

PN-I-02000

availability

disponibilité

dostępność

PN-I-02000

avalanche criterion

critère d'avalanche

kryterium lawinowości (A)

 

 

-- B --

balanced Boolean function, binary balanced function

 

zrównoważona funkcja boolowska

 

balancedness

 

zrównoważenie

 

BAN (Burroughs, Abadi, Needham) logic

 

logika BAN

 

bent function

 

bent-funkcja

 

binding

liant

wiążący

 

biometric device

dispositif biométrique

urządzenie biometryczne (A)

 

biometric

biométrique

biometryczny (N)

PN-I-02000

birthday attack

attaque d'anniversaires

atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin (A)

 

birthday paradox

paradoxe d'anniversaires

paradoks dnia urodzin (A)

 

bit commitment

mise en gage

zobowiązanie bitowe (A)

 

blind signature

 

ślepy podpis cyfrowy

 

blinding

masquage, transformation “en aveugle”

maskowanie (A)

 

block cipher

chiffrement par blocks

szyfr blokowy (N)

 

brute-force attack

attaque exhaustive, recherche exhaustive

atak na zasadzie pełnego przeglądu (N),

atak wyczerpujący (A)

patrz również „exhaustive attack”

bug

un micro caché

pluskwa (A)

 

 

-- C --

CA certificate

 

zaświadczenie certyfikacyjne,  certyfikat urzędu ds. certyfikatów,

certyfikat CA

 

cipher block chaining (CBC)

mode CBC, chiffrement avec chaînage des blocs

wiązanie bloków szyfrogramu (A),

wiązanie bloków zaszyfrowanych (A)

 

capability

 

 

 

cardholder

 

posiadacz karty

 

card issuer

émetteur des cartes

wydawca kart (N)

 

certificate

certificat

certyfikat (N)

 

certificate of primality

 

certyfikat pierwszości

 

certification authority

l'organisme (agrée) de certification

organ certyfikacji (N),

urząd ds. certyfikacji (A),

urząd ds. certyfikatów (A)

PN-I-02000

certification path

 

ścieżka certyfikacji

 

certificate policy

 

polityka certyfikacji

 

certification practice statement

 

regulamin pracy Urzędu ds. Cetryfikatów

 

certificate repository

annuaire de certificats

składnica certyfikatów

 

certificate revocation list (CRL)

la liste de révocation des certificats

lista unieważnionych certyfikatów (A),

CRL (O)

 

cipher feedback (CFB)

mode CFB, chiffrement par rétroaction

sprzężenie zwrotne z szyfrogramu (A),

szyfrowe sprzężenie zwrotne (N, R)

 

challenge

défi, un "challenge"

wyzwanie (N)

PN-ISO/IEC 9798

challenge-response protocol

protocole de type prouveur-vérifieur

protokół wyzwanie-odpowiedź (A)

 

chaotic cryptosystem

 

kryptosystem chaotyczny

 

characteristic

 

charakterystyka

 

checksum

somme de contrôle

suma kontrolna (A)

 

Chinese Remainder Theorem (CRT)

le théorème chinois

Chińskie Twierdzenie o Resztach (A)

 

chosen plaintext attack

attaque à texte clair choisi

atak za pomocą wybranego tekstu jawnego (N),

atak z wybranym tekstem jawnym (A)

 

ciphering

chiffrement

szyfrowanie (A)

 

cipher strength

la solidité du chiffre

moc szyfru

 

ciphertext

le texte chiffré, le chiffre

szyfrogram (N),

tekst zaszyfrowany (A)

 

ciphertext only attack

attaque à texte chiffré connu

atak tekstem zaszyfrowanym (N),

atak z tekstem zaszyfrowanym (A)

 

claimant

 

podmiot uwierzytelniany (N)

PN-ISO/IEC 9798

classified

classifié

klasyfikowane (A)

 

claw-free permutation pair

 

odporna na kolizje para permutacji

 

cleartext

 

tekst jawny (N)

PN-I-02000

collision resistance

résistance aux collisions

odporność na kolizje (A)

 

commercial security

 

 

 

commitment

 

dane powierzone (N),

zobowiązanie

PN-I-02000

completeness

complétude

zupełność (A)

 

compromise

compromettre

naruszenie ochrony danych (N),

kompromitacja (R)

PN-I-02000

computational security

sécurité calculatoire

bezpieczeństwo obliczeniowe (A)

 

computationally infeasible, intractable

calculatoirement infaisable, intraitable

obliczeniowo niewykonalne

 

computer network security

la sécurité des réseaux

zabezpieczenia sieci komputerowych

 

concrete security

 

 

 

confidentiality

confidentialité

poufność (N)

PN-I-02000

confirmer-designated signature

 

podpis ze wskazaniem potwierdzającego

 

confusion

confusion

nieregularność (A),

konfuzja (R)

 

convertible undeniable signature

 

 

 

correlation immunity

 

odporność na korelacje, nieskorelowanie

 

covert channel

canal caché

ukryty kanał (A)

 

cracker

intrus

włamywacz,

cracker (O)

 

credentials

 

dane uwierzytelniające (N)

PN-I-02000

cross-certificate pair

 

para certyfikatów wzajemnych

 

cross-certification

certification mutuelle

certyfikacja wzajemna (A), kroscertyfikacja (A)

 

cryptanalysis

cryptanalyse

kryptoanaliza (N)

PN-I-02000

cryptoalgorithm

algorithme de cryptographie

algorytm kryptograficzny

 

cryptographic area

 

obszar kryptograficzny

 

cryptographic check value

 

kryptograficzna wartość kontrolna (N)

PN-ISO/IEC 9798-4

cryptographic device

dispositif de cryptographie

urządzenie kryptograficzne (A)

 

cryptographic equipment

des équipements cryptographiques

sprzęt kryptograficzny (N)

 

cryptographic module

module cryptographique

moduł kryptograficzny (A)

 

cryptography

cryptographie

kryptografia (N)

PN-I-02000

cryptology

cryptologie

kryptologia (N)

PN-I-02000

cryptoperiod

 

okres ważności klucza kryptograficznego (N)

PN-I-02000

cryptosystem

cryptosystème

kryptosystem (A),

system kryptograficzny (A)

 

cut and choose (protocol)

 

(protokół) podziel i wybierz

 

 

-- D --

DEK (Data Encryption Key)

la clef de chiffrement

klucz szyfrujący dane (A)

 

data integrity

intégrité des données

integralność danych (A)

 

data origin authentication

authentification de la source des données

uwierzytelnienie źródła danych (A)

 

data protection

protection des données

ochrona danych (N)

PN-I-02000

decipherment, decryption

déchiffrement, décryptage

deszyfrowanie (N), odszyfrowanie (A)

rozszyfrowanie (A)

 

dedicated hash function (DHF)

 

dedykowana funkcja skrótu

PN-ISO/IEC 10118-3

dictionary attack

attaque du dictionnaire

atak słownikowy (A)

 

differential

 

uogólniona charakterystyka, wyrażenie różnicowe

 

differential cryptanalysis

cryptanalyse différentielle

kryptoanaliza różnicowa (A)

 

differential fault analysis

 

różnicowa analiza błędów

 

differential power analysis (DPA)

 

różnicowa analiza mocy

 

diffusion

diffusion

rozproszenie (A),

dyfuzja (A)

 

digital notary

notaire électronique

 

 

digital signature

signature électronique

podpis cyfrowy (A),

podpis elektroniczny (R)

 

digital signature law

loi régulant la signature électronique

prawo o podpisach cyfrowych (A)

 

disclosure

 

ujawnienie (N)

PN-I-02000

discrete logarithm

logarithme discret

logarytm dyskretny (A)

 

discretionary access control (DAC)

 

uznaniowa kontrola dostępu (DAC)

PN-I-02000

distinguishing identifier

 

identyfikator wyróżniający (A)

 

distinguished name (DN)

 

nazwa wyróżniająca

 

domain

domaine

domena (A)

 

Data Recovery Centre (DRC)

centre de récupération des données

centrum odtwarzania danych

 

dual signature

 

podwójny podpis

 

 

-- E --

eavesdropping

espionnage, écoutes, oreille indiscrète

podsłuch

 

electronic code book (ECB)

carnet de codage électronique

elektroniczna książka kodowa (A)

 

electronic data interchange (EDI)

 

elektroniczna wymiana danych (A)

 

electronic cash

la monnaie électronique

elektroniczna gotówka (A)

 

electronic commerce

le commerce électronique

elektroniczny handel (A)

 

electronic payments

payements électroniques

elektroniczne płatności (A)

 

elliptic curve

courbe elliptique

krzywa eliptyczna (A)

 

elliptic curve cryptosystem (ECC)

cryptosystème utilisant des courbes elliptiques, basé sur les courbes elliptiques, cryptosystème des courbes elliptiques

kryptosystem oparty na krzywej eliptycznej (A)

 

 

elliptic curve discrete logarithm

le logarithme discret sur une courbe elliptique

logarytm dyskretny na krzywej eliptycznej

 

encipherment

chiffrement, cryptage

szyfrowanie (N),

enkrypcja (R)

 

encryption

 

szyfrowanie (N)

 

entity

 

podmiot

 

entity authentication

 

uwierzytelnienie podmiotu (N)

PN-ISO/IEC 9798

entropy

 

entropia

 

exhaustive (key space) attack

attaque exhaustive

atak wyczerpujący (A)

 

existential forgery

 

egzystencjalne fałszerstwo

 

exponent

exposant

wykładnik (A)

 

 

-- F --

factorization / factoring

factorisation (des entiers)

faktoryzacja (A),

rozkład na czynniki pierwsze (A)

 

fail-stop signature

 

podpis typu fail-stop

 

fault injection

 

wstrzykiwanie błędów

 

feedback shift register

registre à décalage

rejestr przesuwający ze sprzężeniem zwrotnym (A)

 

fingerprint

empreinte

skrót danych (N)

 

firewall

un "firewall"

firewall (O),

ściana przeciwogniowa (R),

zapora przeciwogniowa (R)

 

forward certificate

 

certyfikat wychodzący

 

frequency analysis

analyse des fréquences

analiza częstości (A)

 

 

-- G --

group signature

 

podpis grupowy

 

 

 

-- H --

hacker

un "hacker"

haker (A),

hacker (O)

 

hardware

matériel (informatique)

sprzęt (A)

 

hash function

fonction de hachage

funkcja skrótu (N),

funkcja haszująca (R)

PN-ISO/IEC 10118

hash value, hash code

un haché

skrót (N)

PN-ISO/IEC 10118

home banking

banque à domicile

home banking (O)

 

 

-- I --

identification

identification

identyfikacja (N)

 

identity certificate

 

certyfikat identyfikujący

 

impersonation, masquerade

usurpation, mascarade

naśladowanie (N),

maskarada (N)

 

impossible differential

 

 

 

initial value

valeur initiale

wartość początkowa (A)

 

initialisation vector (IV)

valeur initiale

wektor początkowy (A), wektor inicjujący (A)

wektor inicjalizacyjny (A)

 

instance hiding computation, blind computation

calcul sur des données confidentielles, calcul en aveugle

 

 

integrity

intégrité

integralność (N)

PN-I-02000

interception

interception

przechwycenie

 

interleaving attack

 

atak przeplotowy (N)

 

intruder

 

intruz

 

iterated block cipher

 

iteracyjny szyfr blokowy (A)

 

Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC)

 

Kryteria oceny zabezpieczeń teleinformatyki (A)

ITSEC (O)

 

 

-- K --

Key Encryption Key (KEK)

clé mère

klucz szyfrujący klucze (A)

 

key

clef, clé

klucz (N)

 

key agreement

génération de clef

uzgadnianie klucza (N)

 

key archival

archivage de clef

archiwizacja klucza

 

key backup

sauvegarde de clé

wykonywanie kopii zapasowej klucza

 

key distribution

distribution des clés

dystrybucja kluczy (A)

 

key diversification

 

dywersyfikacja kluczy

 

Key Distribution Center (KDC)

centre de distribution de clés

centrum dystrybucji kluczy (A)

 

key escrow

séquestre de clefs

deponowanie klucza (A)

 

key escrow cryptography

 

kryptografia kontrolowana

 

key establishment

établissement d'une clé

ustalanie klucza (N)

 

key exchange

échange de clef

wymiana klucza

 

key generation

 

generowanie klucza

 

key management

gestion de clés

zarządzanie kluczami (N)

 

key recovery

récupération de clef

odtwarzanie klucza (A)

 

key scheduling

génération de clefs

generowanie kluczy wewnętrznych

 

key stream

flot de clés

strumień klucza (A)

 

key transport

transmission de clef

przekazanie klucza (N), transport klucza (A)

 

key validation

 

 

 

knapsack problem

le problème du sac à dos, le problème de sous-ensemble

problem plecakowy (A), zagadnienie plecakowe

 

known plaintext attack

attaque à texte clair connu

atak znanym tekstem jawnym (N),

atak ze znanym tekstem jawnym (A)

 

 

-- L --

law enforcement

autorités judiciaires

wymiar sprawiedliwości

 

law enforcement access field (LEAF)

 

pole dostępu dla służb wymiaru sprawiedliwości

 

linear approximation

 

aproksymacja liniowa

 

linear complexity, linear span

complexité linéaire

złożoność liniowa (A)

 

linear cryptanalysis

cryptanalyse linéaire

kryptoanaliza liniowa (A)

 

linear expression

 

wyrażenie liniowe

 

linear feedback shift register

 

rejestr przesuwny z liniowym sprzężeniem zwrotnym

 

linear function

 

funkcja liniowa

 

log

 

rejestr, dziennik

 

login

 

rejestracja, rejestrować się

 

logout

 

wyrejestrować się

 

-- M --

man in the middle attack

 

atak metodą przechwytywania przez podmiot pośredniczący

 

mandatory access control (MAC)

 

obowiązkowa kontrola dostępu (N)

PN-I-02000

masquerade, impersonation

usurpation, mascarade

maskarada (N), naśladowanie (N)

 

Modification Detection Code (MDC)

 

 

 

meet in the middle attack

attaque dans le milieu

atak ze spotkaniem w środku

 

merchant

fournisseur de service, marchand

sprzedawca, merchant (O)

 

message

message

wiadomość (A)

 

message authentication

authentification d'un message

uwierzytelnianie wiadomości (N)

PN-I-02000

message authentication code (MAC)

un MAC, un code d'authentification

kod uwierzytelnienia wiadomości (N),

kod uwierzytelniający wiadomość (N),

MAC (O)

PN-I-02000

message digest

un "digest"

skrót wiadomości

 

message recovery

 

odtwarzanie wiadomości

 

mode of operation

mode d'opération

tryb działania (N),

tryb pracy (A)

PN-I-02000

modular arithmetic

arithmétique modulaire

arytmetyka modularna (A), arytmetyka modulo (A)

 

modulus

un modulus

moduł (N)

 

monoalphabetic cipher

chiffre monoalphabétique

szyfr monoalfabetyczny (A)

 

multilevel security

 

 

 

multiparty computation

calcul réparti (sur des données confidentielles)

 

 

multiple encipherment

surchiffrement

wielokrotne szyfrowanie

 

mutual authentication

authentification mutuelle

uwierzytelnienie wzajemne (A)

 

 

-- N --

nonce

violeur

 

 

nonlinearity

 

nieliniowość

 

non-malleability

 

niedeformowalność

 

non-repudiation

non-répudiation

niezaprzeczalność (N)

PN-I-02000

notary

notaire

notariusz (A)

 

National Security Agency (NSA)

la NSA

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa (A)

No Such Agency,

Never Say Anything,

Notre Sale Agence (Fr.)

:-)

Number Field Sieve (NFS)

le crible algébrique

sito ciał liczbowych (A)

 

number theory

la théorie des nombres

teoria liczb (A)

 

 

-- O --

object identifier

 

identyfikator obiektu

 

oblivious transfer

transfert équivoque

 

 

output feedback (OFB)

rétroaction de la sortie, mode OFB

sprzężenie zwrotne z wyjścia (A), wyjściowe sprzężenie zwrotne (N, R)

 

one-time pad

le masque jetable, le "one-time-pad"

szyfr z kluczem jednorazowym (A)

 

one-way function

fonction à sens unique

funkcja jednokierunkowa (N)

PN-I-02000

on-line password guessing attack

 

odgadywanie haseł na bieżąco (A)

 

 

-- P --

packet filter

 

 

 

pad

 

dopełniać (A)

 

padding

ajout de bits

dopełnienie (A)

 

password

mot de passe

hasło (N)

PN-I-02000

PCMCIA card, PC card

 

karta PCMCIA (A)

 

Privacy Enhanced Mail (PEM)

 

bezpieczna poczta elektroniczna (A)

 

perfect nonlinear function

 

funkcja doskonale nieliniowa

 

perfect secrecy

la sécurité parfaite

poufność doskonała (A)

 

permutation

permutation, bijection

permutacja (A)

 

Personal Identification Number (PIN)

le PIN

osobisty numer identyfikacyjny (N),  personalny identyfikacyjny numer (R)

PN-I-02000

Public Key Infrastructure (PKI)

 

infrastruktura kryptografii klucza publicznego

 

plaintext

texte clair

tekst jawny (N),

tekst otwarty

PN-I-02000

plaintext aware encryption

 

szyfrowanie wymagające znajomości tekstu jawnego

 

policy

politique

polityka (N)

 

polyalphabetic cipher

chiffrement polyalphabétique

szyfr polialfabetyczny (A)

 

polynomial security

 

bezpieczeństwo wielomianowe

 

preimage resistance

 

odporność na wyznaczenie przeciwobrazu

 

2nd preimage resistance

 

odporność na wyznaczenie drugiego przeciwobrazu

 

primality test

test de primalité

test pierwszości (A)

 

prime (number)

un (nombre) premier

liczba pierwsza (A)

 

privacy

confidentialité

prywatność (N)

PN-I-02000

private key

clef privée

klucz prywatny (N)

 

proactive cryptography

 

kryptografia proaktywna

 

probabilistic encryption

chiffrement probabiliste

szyfrowanie probabilistyczne

 

product cipher

 

szyfr kaskadowy

szyfr złożeniowy

 

propagation criterion

 

kryterium propagacji

 

proprietary cipher

chiffre propriétaire

szyfr firmowy

 

protection profile

 

profil zabezpieczeń (N)

PN-ISO/IEC 15408

provably secure

prouvablement sûr

udowadnialnie bezpieczny (A)

 

prover

prouveur

udowadniający (A)

 

pseudoprime (number)

 

liczba pseudopierwsza

 

pseudorandom

pseudo-aléatoire

pseudolosowy (A)

 

pseudorandom bit generator

 

pseudolosowy generator ciągów binarnych

 

pseudorandom function generator

 

pseudolosowy generator funkcji

 

pseudorandom invertible permutation generator

 

pseudolosowy, odwracalny generator permutacji

 

public key

clef publique

klucz publiczny (N)

 

public key cryptography

cryptographie à clef publique

kryptografia z kluczem publicznym (N),

kryptografia publicznego klucza (A)

PN-I-02000

public key cryptosystem

cryptosystème à clef publique

kryptosystem klucza publicznego (A)

 

pure cipher

 

 

 

 

-- Q --

quadratic sieve

crible quadratique

sito kwadratowe (A)

 

quantum computer

ordinateur quantique

komputer kwantowy (A)

 

quantum cryptography

cryptographie quantique

kryptografia kwantowa (A)

 

 

-- R --

random

aléatoire

losowy (A)

 

random number

 

liczba losowa

 

randomizer

 

 

 

redundancy

redondance

nadmiarowość (A), redundancja (R)

 

reference monitor

 

 

 

reflection attack

 

atak metodą odbicia lustrzanego (N), atak lustrzany

 

registration authority

registre d'utilisateurs

organ ds. rejestracji użytkowników, urząd ds. rejestracji użytkowników

 

related key attack

attaque avec des clefs (re)liés

atak kluczami pokrewnymi (A)

 

remotely keyed encryption

 

szyfrowanie z kluczem zdalnym

 

replay

 

powtórzenie

 

replay attack

attaque à répétition

atak metodą powtórzenia (N), atak powtórzeniowy (A)

 

resiliency

 

zrównoważenie wyższego rzędu

 

reverse certificate

 

certyfikat przychodzący, certyfikat zwrotny

 

reverse engineering

désassemblage

 

 

revocation

révocation

unieważnienie (A)

 

risk analysis

analyse des risques

analiza ryzyka (N)

PN-I-02000

root certification authority

autorité centrale de certification

główny organ certyfikujący, główny urząd ds. certyfikacji

główny urząd ds. certyfikatów,

główny urząd certyfikujący

 

round function

fonction d'une tour / d'un "round"

funkcja rundy

 

 

-- S --

*-property

 

własność gwiazdy (N),

*-własność (N),

PN-I-02000

(model Bella – LaPaduli)

salt

sel

 

 

secure application module (SAM)

 

moduł bezpieczeństwa aplikacji

 

substitution box (S-box)

boîte S

S-box (O), skrzynka podstawieniowa (A)

 

secrecy

confidentialité

tajność

 

secret key

le clef secrète

klucz tajny (N)

 

secret sharing

le partage de secret

dzielenie sekretu (A)

 

secure envelope

 

koperta zabezpieczająca

 

secure messaging

 

bezpieczna wymiana wiadomości

 

security

sécurité, sûreté

bezpieczeństwo (A), zabezpieczenie (A)

 

security domain

 

 

 

security enforcing function

 

funkcja realizująca zabezpieczenia, funkcja zabezpieczająca

 

security layer

une couche de sécurité

warstwa zabezpieczeń (A)

 

security mechanism

un mécanisme de sécurité

mechanizm zabezpieczenia (N)

 

security module (SM)

 

moduł bezpieczeństwa (N)

PN-I-02000

security policy

politique de sécurité

polityka bezpieczeństwa (N),

polityka zabezpieczenia (A), polityka zabezpieczeń (A)

PN-I-02000

security relevant function

 

funkcja istotna dla zabezpieczenia

 

security service

service de protection des données

usługa zabezpieczenia (N), usługa ochrony informacji (A)

 

security target

 

dokument wymagań zabezpieczenia,

zadanie zabezpieczeń (N)

PN-ISO/IEC 15408

seed

germe

ziarno

 

selective forgery

 

selektywne fałszerstwo

 

self certificate

 

autocertyfikat

 

semantic security

sécurité sémantique

bezpieczeństwo semantyczne

 

semi-bent function

 

 

 

sender

l'expéditeur

nadawca (A)

 

session key

le clef de session

klucz sesyjny (A)

 

sequence number

 

numer kolejny (N)

PN-ISO/IEC 9798-2

shadow

 

 

 

shortcut attack

 

atak na skróty

 

signature

signature

podpis (A)

 

signature scheme

un schéma de signature

schemat podpisu (N)

 

signature verification

vérification de la signature

weryfikacja podpisu (A)

 

signed data

 

podpisane dane

 

signing

signature

podpisywanie (A)

 

simple security property

 

podstawowa własność bezpieczeństwa

Bell – LaPadula

single sign on

 

 

 

small subgroup attack

 

atak przez wprowadzenie do małej podgrupy

 

smart card

la carte à puce, la carte à microprocesseur

karta inteligentna (A), karta elektroniczna (N)

programowalna, patrz "wired logic card"

sniffing

 

 

 

snooping

 

 

 

software

logiciel

oprogramowanie (A)

 

substitution permutation network (SPN)

 

sieć podstawieniowo-przestawieniowa (A)

 

spice

 

 

 

spoof

 

zwieść (A)

 

spread spectrum

 

rozszerzone widmo

 

standard

norme

norma (N)

 

stand-alone

 

wolnostojący (A)

 

steganography, disappearing cryptography, information hiding, obfuscation techniques

steganographie

steganografia

 

stream cipher

chiffrement par flots

szyfr strumieniowy (A)

 

strict avalanche criterion (SAC)

le SAC (critère d'avalanche strict)

kryterium silnej lawinowości

 

strong authentication

 

silne uwierzytelnienie (A)

 

strong primes

 

silne liczby pierwsze (A)

 

subliminal channel

canal subliminal

kanał podprogowy (A)

 

substitution

substitution

podstawienie (A)

 

symmetric cryptography, classical cryptography

cryptographie symétrique, cryptographie classique

kryptografia symetryczna (A)

 

system security officer

 

inspektor zabezpieczenia systemu (N)

PN-I-02000

 

-- T --

tamper evident

facile à pénétrer

ujawniający penetrację

 

tamper proof

difficile à pénétrer

odporny na penetrację

 

tamper resistant

protégé contre la pénétration

zabezpieczony przed penetracją

 

target of evaluation

 

przedmiot oceny (N)

PN-I-02000, PN-ISO/IEC 15408

threat

 

zagrożenie (N)

PN-I-02000, PN-ISO/IEC 15408

threshold encryption

 

 

 

threshold scheme

un schéma à seuil

schemat progowy (A)

 

ticket

billet, ticket

bilet (N)

 

ticket-granting ticket (TGT)

 

 

 

timestamp

l'empreinte d'horodatage

znacznik czasu (N)

PN-ISO/IEC 9798-2

timestamping (digital)

horodatage

znakowanie czasem,

elektroniczne oznaczanie czasu,

elektroniczne datowanie

 

time variant parameter

 

parametr zmienny w czasie (N)

PN-ISO/IEC 9798-2

timing attack

attaque sur le temps

analiza czasowa (N)

 

token

jeton, "token"

token (N),

przekaz,

żeton,

komunikat

PN-I-02000

traffic analysis

analyse du trafic

analiza strumienia ruchu (N)

 

trapdoor function

fonction trappe, fonction à brèche secrète

funkcja z zapadką (A), funkcja pułapkowa (N, R)

 

trapdoor one-way function

fonction trappe à sens unique

funkcja jednokierunkowa z zapadką (A),

funkcja jednokierunkowa pułapkowa (N)

 

Trojan horse

cheval de Troie

koń trojański (N)

 

truncated differential

 

 

 

Trusted Computing Base (TCB)

 

wiarygodna baza obliczeniowa (N),

wiarygodna platforma obliczeniowa

PN-I-02000

trusted channel

 

kanał wiarygodny (N),

bezpieczny kanał

PN-I-02000, PN-ISO/IEC 15408

trusted path

 

wiarygodna ścieżka (N),

bezpieczna ścieżka

PN-I-02000, PN-ISO/IEC 15408

trusted third party (TTP)

le tiers de confiance

zaufana trzecia strona (N)

PN-I-02000, PN-ISO/IEC 9798

 

-- U --

unapproximable predicate

 

nieaproksymowalny predykat

 

undeniable signature

signature incontestable

niezaprzeczalny podpis cyfrowy

 

unicity distance

 

odległość do jednoznacznego rozwiązania

 

uniqueness/timeliness

 

niepowtarzalność/aktualność

PN-ISO/IEC 9798

unilateral authentication

 

jednostronne uwierzytelnienie (N)

PN-ISO/IEC 9798

universal forgery

 

fałszerstwo uniwersalne

 

universal one-way hash function (UOWHF)

 

uniwersalna, jednokierunkowa funkcja skrótu

 

unpredictable

imprévisible

nieprzewidywalny (A)

 

unconditional security

sécurité inconditionnelle

bezwarunkowe bezpieczeństwo (A)

 

 

-- V --

verifier

vérifieur

weryfikator (N),

podmiot weryfikujący (N)

PN-ISO/IEC 9798

virus

virus (informatique)

wirus (N)

 

visual cryptography

 

 

 

Virtual Private Network (VPN)

 

wirtualna sieć prywatna

 

vulnerability

 

podatność (N)

PN-I-02000

 

-- W --

weak key

une clef faible

słaby klucz (A)

 

web browser

 

przeglądarka (A)

 

white noise

bruit blanc

biały szum

 

wired logic card

carte à mémoire, carte à logique câblée

karta pamięciowa

nieprogramowalna (patrz smart card)

wiretap

 

urządzenie do podsłuchu łączy

 

wiretapping

les écoutes

podsłuchiwanie łączy (A)

 

witness

 

poświadczenie (N)

PN-I-02000, PN-ISO/IEC 9798-5

work factor

le facteur de travail

 

 

workstation

la station de travail

stacja robocza (A)

 

worm

un ver

robak (N)

 

World Wide Web (WWW)

 

WWW (O),

Wielka Wszechświatowa Wioska

 

 

-- Z --

zero-knowledge proof/protocol (ZKP)

un protocole/preuve à divulgation nulle,

sans divulgation,

"Zero Knowledge"

protokoły / dowody wiedzy zerowej (A)

 

 

 

Dziękujemy dr inż. Włodzimierzowi Chocianowiczowi z firmy FILSYS i z Politechniki Szczecińskiej za zgłoszone propozycje, uwagi i sugestie.

 

Dziękujemy panu Krzysztofowi Maćkowiakowi z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za duży wkład w rozszerzenie listy akronimów.

 

 

Autorzy zachęcają do zgłaszania uwag dotyczących obecnej wersji słowniczka oraz do nadsyłania propozycji nowych terminów i ich tłumaczeń. Uwagi prosimy kierować:

 

·       listownie na adres:                                ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

ul. Cietrzewia 8

02-492 Warszawa

 

z dopiskiem „SŁOWNICZEK”

 

·       pocztą elektroniczną na adres:                  slownik@enigma.com.pl

 

·       faksem na numer:                               (22) 863 62 65  w. 25

 

Nowe wersje słowniczka dostępne będą w sieci Internet pod adresem http://www.enigma.com.pl.

 

Autorzy zezwalają na nieograniczone rozpowszechnianie słowniczka (w formie elektronicznej lub papierowej) pod warunkiem zachowania jego integralności (w tym informacji o autorach i firmie).

 

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ew. błędy, nieścisłości i braki w treści słowniczka.


Lista akronimów

 


AAA

Authentication, Authorization, Accounting

AC

Access Condition

ACC

Access Control Center

ACL

Access Control List

AES

Advanced Encryption Standard

AH

Authentication Header

ANSI

American National Standards Institute

API

Application Programming Interface

ARL

Authority Revocation List

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

ASN.1

Abstract Syntax Notation One

AVA

Attribute Value Assertion

BAA

Best Affine Approximation

BAN

Burrows, Abadi, Needham

BBS

Blum Blum Shub

BCA

Brand Certificate Authority

BCI

Brand CRL Identifier

BER

Basic Encoding Rules

BGP

Border Gateway Protocol

CA

Certification Authority

CAPI

Cryptography API

CAW

Certification Authority Workstation

CBAC

Content Based Access Control

CBC

Cipher Block Chaining

CC

Common Criteria

CCA

Chosen Ciphertext Attack

CCA2

Chosen Ciphertext Adaptive Attack

CDH

Computational Diffie Hellman (Problem)

CDMF

Commercial Data Masking Facility

CDSA

Common Data Security Architecture

CER

Canonical Encoding Rules,

CERT

Computer Emergency Response Team

CESG

Communications and Electronics Security Group

CET

Cisco Encryption Technology

CFB

Cipher Feed Back

CFSR

Carry Feedback Shift Register

CHAP

Challenge Handshake Protocol

CIAC

Computer Incident Advisory Capability

CIK

Cryptographic Ignition Key

CIPSO

Common IP Security Option

CKL

Compromised Key List

CMS

Cryptographic Message Syntax

COMSEC

Communication Security

COPS

Common Open Policy Service

CPA

Chosen Plaintext Attack

CPS

Certification Practice Statement

CRAM

Challenge Response Authentication Mechanism

CRC

Cyclic Redundancy Check

CRL

Certificate Revocation List

CRT

Chinese Remainder Theorem

CSE

Communications Security Establishment

CSIRT

Computer Security Incident Response Team

CSOR

Computer Security Objects Register

CTCPEC

Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria

DAC

Data Authentication Code

DAC

Discretionary Access Control

DASS

Distributed Authentication Security Service

DC

Differential Cryptanalysis

DCE

Distributed Computing Environment

DDH

Decisional Diffie Hellman (Problem)

DEA

Data Encryption Algorithm

DEK

Data Encrypting Key

DEM

Data Encapsulation Mechanism

DER

Distinguished Encoding Rules

DES

Data Encryption Standard

DII

Defense Information Infrastructure

DMS

Defence Messaging System

DN

Distinguished Name

DNS

Domain Name System

DPA

Differential Power Analysis

DSA

Digital Signature Algorithm

DSS

Digital Signature Standard

EAL

Evaluation Assurance Level

EAP

Extensible Authentication Protocol

ECB

Electronic Code Book

ECC

Elliptic Curve Cryptosystem

ECC

Error Correcting Code

ECDSA

Elliptic Curve DSA

EDI

Electronic Document Interchange

EE 

End Entity

EES

Escrowed Encryption Standard

EMSEC

Emanations Security

ESP

Encapsulating Security Payload

FIPS

Federal Information Processing Standards

FIRST

Forum of Incident ReSponse Teams

FPKI

Federal Public Key Infrastructure

FTP

File Transfer Protocol

GCA

Geopolitical Certificate Authority

GISA (BSI)

German Information Security Agency (Bundesamt fur Sicherheit Informationtechnik)

GMITS

Guidelines for the Management of Information Technology Security

GRE

Generic Routing Encapsulation

GSS

Generic Security Services

GULS

Generic Upper Layer Security

HEART

Hybrid Encryption, Authentication and nonRepudiation Transcoder

HMAC

Keyed Hashing Message Authentication Code

HTML

HyperText Markup Language

HTTP

HyperText Transport Protocol

IACR

International Association for Cryptologic Research

ICMP

Internet Control Message Protocol

ICRL

Indirect Certificate Revocation List

IDEA

International Data Encryption Algorithm

IDS

Intrusion Detection System

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IETF

Internet Engineering Task Force

IF

Integer Factorization

IGMP

Internet Gateway Message Protocol

IKE

Internet Key Exchange

IKMP

Internet Key Management Protocol

IMAP4

Internet Message Access Protocol, version 4

IP

Internet Protocol

IPRA

Internet Policy Registration Authority

IPSEC

Internet Protocol Security

IPSO

Internet Protocol Security Option

ISAKMP

Internet Security Association and Key Management Protocol

ISO

International Organization for Standardization

ITSEC

Information Technology Security Evaluation Criteria

ITU

International Telecommunication Union

IV

Initialization Value

KDC

Key Distribution Centre

KEA

Key Exchange Algorithm

KEK

Key Encrypting Key

KEM

Key Encapsulation Mechanism

KMID

Key Material Identifier

KMP

Key Management Protocol

KRA

Key Recovery Alliance

KTC

Key Translation Centre

L2F

Layer 2 Forwarding

L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol

LC

Linear Cryptoanalysis

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LEAF

Law Enforcement Access Field

LFSR

Linear Feedback Shift Register

MAC

Mandatory Access Control

MAC

Message Authentication Code

MD

Message Digest

MDC

Modification Detection Check

MHS

Message Handling System

MIME

Multipurpose Internet Message Extensions

MISPC

Minimum Interoperability Specification for PKI Components

MISSI

Multilevel Information System Security Initiative

MLS

Multilevel Secure

MOSS

MIME Object Security Services

MSP

Message Security Protocol

NAT

Network Address Translation

NCSC

National Computer Security Center

NFS

Number Field Sieve

NIAP

National Information Assurance Partnership

NII

National Information Infrastructure

NIST

National Institute of Standards and Technology

NLSP

Network Layer Security Protocol

NNTP

Network News Transport Protocol

NSA

National Security Agency

NTP

Network Time Protocol

OAEP

Optimal Asymmetric Encryption Padding,

OCSP

Online Certificate Status Protocol

OFB

Output Feed Back

OID

Object Identifier

OPSEC

Operations Security

ORA

Organizational Registration Authority

OTP

One Time Password

PAA

Policy Approving Authority

PAP

Password Authentication Protocol

PER

Packed Encoding Rules

PC

Propagation Criterion

PCA

Policy Creation Authority

PCI

Protocol Control Information

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association

PEM

Privacy Enhanced Mail

PFS

Public key Forward Secrecy

PGP

Pretty Good Privacy

PIN

Personal Identification Number

PIX

Private Internet Exchange

PKCS

Public Key Cryptography Standards

PKI

Public Key Infrastructure

PKIX

Public Key Infrastructure (X.509)

PMA

Policy Management Authority

POP

Proof Of Possession

POP3

Post Office Protocol, version 3

PP

Protection Profile

PPP

Point-to-Point Protocol

PPTP

Point-to-Point Tunneling Protocol

RA

Registration Authority

RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service

RBAC

Role Based Access Control

RC2

Rivest Cipher #2

RDN

Relative Distinguished Name

RIP

Routing Information Protocol

RSA

Rivest, Shamir, Adleman

SA

Security Architecture

SAC

Strict Avalanche Criterion

SAID

Security Association Identifier

SAM

Secure Application Module

SAM

Security Access Module

SASL

Simple Authentication and Security Layer

SCA

Subordinate Certification Authority

SDE

Secure Data Exchange

SDNS

Secure Data Network System

SEPP

Secure Electronic Payment Protocol,

SET

Secure Electronic Transactions

SHA

Secure Hash Algorithm

SHS

Secure Hash Standard

S-HTTP

Secure Hypertext Transfer Protocol

SILS

Standards for Interoperable LAN/MAN Security

SKEMI

Secure Key Exchange Mechanism for Internet

SKIP

Simple Key-management for Internet Protocols

SLIP

Serial Line Internet Protocol

SMI

Security Management Infrastructure

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SNMP

Simple Network Management Protocol

SOCKS

Socket Security

SP3

Security Protocol 3

SPI

Security Parameters Index

SPN

Substitution Permutation Network

SSCD

Secure Signature Creation Device

SSH

Secure Shell

SSL

Secure Sockets Layer

SSO

Single Sign On

SSO

System Security Officer

ST

Security Target

STANAG

Standardization Agreement

STT

Secure Transaction Technology,

TACACS

Terminal Access Controller Access Control System

TCB

Trusted Computing Base

TCP

Transmission Control Protocol

TCSEC

Trusted Computer System Evaluation Criteria

TELNET

Telecommunications Network Protocol

TEMPEST

Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard

Transient Electromagnetic Pulse Emanation Surveillance Technology

TESS

The Exponential Encryption System

TGT

Ticket Granting Ticket

TLS

Transaction Layer Security

TLV

Tag-Length-Value

TSIG

Trusted Systems Interoperability Group

TTP

Trusted Third Party

UDP

User Datagram Protocol

UOWHF

Universal One Way Hash Function

URI

Uniform Resource Identifier

URL

Universal Resource Locator

URN

Uniform Resource Name

VPDN

Virtual Private Dial-Up Networks

VPN

Virtual Private Network

WWW

World Wide Web

XER

XML Encoding Rules,

ZKP

Zero Knowledge Proof / Protocol

 

 Historia wersji

10 listopada 2003

·         dodano nowe akronimy nadesłane przez p. Krzysztofa Maćkowiaka

·         wskazano (niektóre) polskie tłumaczenia występujące w Polskich Normach

·         dodano hiperłącza do każdej litery